Utrata zaufania jako przyczyna zwolnienia pracownika

15 stycznia 2024 Paweł Wnuk

Utrata zaufania do pracownika często funkcjonuje w świadomości przedsiębiorców jako uniwersalna przyczyna do zwolnienia, która może być wykorzystana w każdej sytuacji, gdy brak jest ewidentnych naruszeń obowiązków ze strony pracownika i lepszego uzasadnienia wypowiedzenia. We wpisie zostanie rozważone to, czy brak zaufania do pracownika faktycznie może być swoistym wytrychem do pozbycia się niechcianego pracownika. Czy utrata […]

Odprawa w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

3 stycznia 2024 Aleksandra Dybko

We wcześniejszym wpisie poruszono kwestię jednej z przyczyn zwolnienia pracownika jaką jest likwidacja stanowiska pracy (por. Likwidacja stanowiska jako przyczyna zwolnienia pracownika). Stanowi ona również jeden z czynników niedotyczących pracownika uprawniających go do odprawy. Regulację w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W niniejszym wpisie […]

Likwidacja stanowiska jako przyczyna zwolnienia pracownika

18 grudnia 2023 Karolina Byłeń

Problemy finansowe pracodawcy oraz chęć pomniejszenia kosztów działalności poprzez zmniejszenie liczby pracowników, czy też chęć wprowadzenia zmian organizacyjnych w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań zakładu są najczęstszymi przyczynami likwidacji stanowisk pracy. Chęć przeprowadzenia procesu likwidacji stanowiska, bądź też nierzadko jego konieczność, budzi wśród pracodawców wątpliwości, czy sam fakt likwidacji stanowiska jest wystarczającym uzasadnieniem zwolnienia pracownika oraz jak prawidłowo […]

Nowe wymogi BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

30 listopada 2023 Paweł Wnuk

Weszły w życie ważne zmiany dotyczące wymogów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Z racji powszechności wykorzystania komputerów w pracy nowe przepisy będą dotyczyć w mniejszym lub większym stopniu prawie każdego pracodawcy. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o zmianach i nowych wymogach. Od kiedy nowe przepisy dotyczące stanowiska pracy wyposażonego w monitor? Nowe przepisy obowiązują od 17 […]

BHP

Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej i pisma ostrzegawcze – czy pracodawca może je stosować?

6 listopada 2023 Bartłomiej Masłoń

Z Kodeksu pracy wynika, że w przypadku naruszenia przez pracownika niektórych jego obowiązków pracodawca ma możliwość nałożenia jednej z trzech kar porządkowych: upomnienia, nagany, kary pieniężnej.  Przedmiotowy katalog ma charakter zamknięty. Zamiast kar porządkowych lub w sytuacji gdy kara nie może zostać nałożona za dane przewinienie, pracodawcy nierzadko stosują inne, w ich opinii mniej dotkliwe, środki oddziaływania […]

Częste lub długie nieobecności jako przyczyna zwolnienia pracownika

19 października 2023 Paweł Wnuk

Nieobecności pracowników w pracy bywają częstą przyczyną zwolnień (por. wpis: Powód zwolnienia, czyli jak uzasadnić zwolnienie pracownika). W sytuacji, gdy dochodzi do nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zwolnienie dyscyplinarne. W przypadku pracowników długotrwale chorych pracodawcy, którzy często są już przyzwyczajeni do nieobecności pracownika, zazwyczaj korzystają z rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika […]

Powód zwolnienia, czyli jak uzasadnić zwolnienie pracownika

10 października 2023 Paweł Wnuk

Przedmiotem niniejszego wpisu jest odpowiedź na pytanie o to jak skutecznie zwolnić pracownika z pracy, a przede wszystkim to, jak napisać uzasadnienie zwolnienia pracownika. Pisząc o „zwolnieniu pracownika” mam na myśli sytuację, w której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy na skutek wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niniejszy wpis pomija kwestie rozwiązania umowy o pracę na […]

Regulamin kontroli trzeźwości – badanie trzeźwości w regulaminie pracy

20 września 2023 Paweł Wnuk

W jednym z dotychczasowych wpisów wyjaśniono kwestie zakresu podmiotowego kontroli trzeźwości pracowników (zobacz wpis: Czy kontrola trzeźwości lub kontrola narkotykowa mogą obejmować wszystkich pracowników?). W niniejszym wpisie przedstawiony zostanie przykładowy wzór postanowień regulaminu pracy regulujących najważniejsze zasady kontroli trzeźwości i kontroli antynarkotykowej pracowników. Założono, że regulamin pracy będzie najczęstszym źródłem prawa wewnątrzzakładowego stanowiącego podstawę prawną kontroli trzeźwości pracowników. […]

Nieprzydatność pracownika jako przyczyna zwolnienia

14 września 2023 Karolina Byłeń

Niejednokrotnie pojawiającym się wśród pracodawców pytaniem jest to, czy zwolnienie pracownika z powodu jego nieprzydatności jest aby na pewno zgodne z prawem. W poniższym wpisie postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Prawo pracy przewiduje szereg mechanizmów chroniących pracownika przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy. Z rozwiązaniem umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony, jak i na czasie […]

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla pracodawcy

25 sierpnia 2023 Aleksandra Dybko

Często poruszanym zagadnieniem przez klientów jest kwestia obowiązków pracodawcy względem pracownika, które zostały przywrócone po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z dniem 1 lipca 2023 r. został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. W związku z tym powróciły obowiązki wynikające z Kodeksu pracy w zakresie m.in. okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Okresowe badania […]