Kategoria: Wynagradzanie pracowników

Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

1 sierpnia 2023 Paweł Wnuk

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się być prosta. Kodeks pracy termin wypłaty określa w sposób dość jasny, stanowiąc że wynagrodzenie za pracę jest płatne raz w miesiącu, z dołu i nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (por. art. 85 Kodeksu pracy). Postanowienia o podobnym brzmieniu często pojawiają się więc w regulaminach pracy czy umowach o pracę, zgodnie z założeniem, […]

Premia frekwencyjna – nagroda za obecność

26 lipca 2023 Paweł Wnuk

Jednym z instrumentów pracodawcy pozwalających na zabezpieczenie odpowiednich zasobów kadrowych w zakładzie pracy, oprócz opisanej w niedawnym wpisie premii retencyjnej (zobacz wpis: Premia retencyjna), może być premia frekwencyjna. Co to jest premia frekwencyjna? To nic innego jak premia za obecność pracownika w pracy, a więc dodatkowe świadczenie pieniężne, którego warunki wypłaty są uzależnione od tego jaki jest […]

Premia retencyjna

19 lipca 2023 Paweł Wnuk

Pracodawcy często zastanawiają się nad tym w jaki sposób zabezpieczyć obecność w pracy kluczowych pracowników, w tym zminimalizować ryzyko ich zwolnienia się z pracy, a w konsekwencji wystąpienia przynajmniej krótkoterminowej destabilizacji procesu pracy. O ile, co oczywiste, nie można nikogo zmusić do pracy czy karać za chęć jej zmiany, o tyle możliwe jest skuteczne zachęcenie pracownika do lojalności. […]