Radca prawny od 2017 r., wieloletni współpracownik Kancelarii, koordynator bloga, na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w języku polskim i angielskim, szczególnie w zakresie prawa pracy i prawa umów, w tym w sporach sądowych

Artykuły autora:

Utrata zaufania jako przyczyna zwolnienia pracownika

15 stycznia 2024 Paweł Wnuk

Utrata zaufania do pracownika często funkcjonuje w świadomości przedsiębiorców jako uniwersalna przyczyna do zwolnienia, która może być wykorzystana w każdej sytuacji, gdy brak jest ewidentnych naruszeń obowiązków ze strony pracownika i lepszego uzasadnienia wypowiedzenia. We wpisie zostanie rozważone to, czy brak zaufania do pracownika faktycznie może być swoistym wytrychem do pozbycia się niechcianego pracownika. Czy utrata […]

Nowe wymogi BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

30 listopada 2023 Paweł Wnuk

Weszły w życie ważne zmiany dotyczące wymogów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Z racji powszechności wykorzystania komputerów w pracy nowe przepisy będą dotyczyć w mniejszym lub większym stopniu prawie każdego pracodawcy. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o zmianach i nowych wymogach. Od kiedy nowe przepisy dotyczące stanowiska pracy wyposażonego w monitor? Nowe przepisy obowiązują od 17 […]

BHP

Częste lub długie nieobecności jako przyczyna zwolnienia pracownika

19 października 2023 Paweł Wnuk

Nieobecności pracowników w pracy bywają częstą przyczyną zwolnień (por. wpis: Powód zwolnienia, czyli jak uzasadnić zwolnienie pracownika). W sytuacji, gdy dochodzi do nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zwolnienie dyscyplinarne. W przypadku pracowników długotrwale chorych pracodawcy, którzy często są już przyzwyczajeni do nieobecności pracownika, zazwyczaj korzystają z rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika […]

Powód zwolnienia, czyli jak uzasadnić zwolnienie pracownika

10 października 2023 Paweł Wnuk

Przedmiotem niniejszego wpisu jest odpowiedź na pytanie o to jak skutecznie zwolnić pracownika z pracy, a przede wszystkim to, jak napisać uzasadnienie zwolnienia pracownika. Pisząc o „zwolnieniu pracownika” mam na myśli sytuację, w której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy na skutek wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niniejszy wpis pomija kwestie rozwiązania umowy o pracę na […]

Regulamin kontroli trzeźwości – badanie trzeźwości w regulaminie pracy

20 września 2023 Paweł Wnuk

W jednym z dotychczasowych wpisów wyjaśniono kwestie zakresu podmiotowego kontroli trzeźwości pracowników (zobacz wpis: Czy kontrola trzeźwości lub kontrola narkotykowa mogą obejmować wszystkich pracowników?). W niniejszym wpisie przedstawiony zostanie przykładowy wzór postanowień regulaminu pracy regulujących najważniejsze zasady kontroli trzeźwości i kontroli antynarkotykowej pracowników. Założono, że regulamin pracy będzie najczęstszym źródłem prawa wewnątrzzakładowego stanowiącego podstawę prawną kontroli trzeźwości pracowników. […]

Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

1 sierpnia 2023 Paweł Wnuk

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się być prosta. Kodeks pracy termin wypłaty określa w sposób dość jasny, stanowiąc że wynagrodzenie za pracę jest płatne raz w miesiącu, z dołu i nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (por. art. 85 Kodeksu pracy). Postanowienia o podobnym brzmieniu często pojawiają się więc w regulaminach pracy czy umowach o pracę, zgodnie z założeniem, […]

Premia frekwencyjna – nagroda za obecność

26 lipca 2023 Paweł Wnuk

Jednym z instrumentów pracodawcy pozwalających na zabezpieczenie odpowiednich zasobów kadrowych w zakładzie pracy, oprócz opisanej w niedawnym wpisie premii retencyjnej (zobacz wpis: Premia retencyjna), może być premia frekwencyjna. Co to jest premia frekwencyjna? To nic innego jak premia za obecność pracownika w pracy, a więc dodatkowe świadczenie pieniężne, którego warunki wypłaty są uzależnione od tego jaki jest […]

Premia retencyjna

19 lipca 2023 Paweł Wnuk

Pracodawcy często zastanawiają się nad tym w jaki sposób zabezpieczyć obecność w pracy kluczowych pracowników, w tym zminimalizować ryzyko ich zwolnienia się z pracy, a w konsekwencji wystąpienia przynajmniej krótkoterminowej destabilizacji procesu pracy. O ile, co oczywiste, nie można nikogo zmusić do pracy czy karać za chęć jej zmiany, o tyle możliwe jest skuteczne zachęcenie pracownika do lojalności. […]

Konsultacja związkowa krok po kroku, czyli różnica między zapytaniem o reprezentację a konsultacją przyczyn rozwiązania umowy o pracę

19 czerwca 2023 Paweł Wnuk

Pracodawca objęty działalnością organizacji związkowej przed rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę często ma obowiązek przeprowadzenia tak zwanej konsultacji związkowej. Dotyczy ona zarówno zamiaru i przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. W praktyce konsultacja związkowa bywa przeprowadzana w różny sposób, często zależny od przyjętej praktyki, co nie jest nieprawidłowe, o ile zachowane zostaną wymogi określone przepisami. […]

Czy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy pracodawca musi uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia dotychczasowych pracowników?

8 maja 2023 Paweł Wnuk

Nowe brzmienie art. 29 i art. 291 Kodeksu pracy istotnie rozszerzyło obowiązki informacyjne pracodawców wobec nowozatrudnionych pracowników. Dotyczą one informacji o warunkach zatrudnienia, a także o warunkach wykonywania zadania służbowego poza granicami kraju. Przepisy te weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., co nie oznacza jednak, że znajdą one zastosowanie w pełni do wszystkich pracowników oraz, że pracodawca musi uzupełniać […]